top of page

Reflux a hypopresivní metoda jako způsob terapie

Aktualizováno: 3. 3.

V následujícím článku si vysvětlíme základní pojmy týkající se refluxní choroby jícnu. Popíšeme si, jaké léčebné postupy mají k dispozici pacienti s touto chorobou. A na závěr se dozvíte výsledky bakalářské práce fyzioterapeutky Karolíny Honsové z ČVUT, z fakulty Biomedicínského inženýrství, která se skupinou 6-ti probandů zvolila jako léčebnou terapii právě hypopresivní metodu společně s tejpováním bránice. Výsledky, kterých se dopracovala jsou víc než pozitivní. Proto můžeme říci, že hypopresivní metoda má velmi dobrý vliv na stereotyp dýchání, obnovení správné funkce bránice a tím pádem i dobrý vliv na reflux.

CO TO JE GERD


Refluxní choroba jícnu (GERD - Gastro-Esophageal Reflux Disease) je způsobena patologickým gastro-esofageálním refluxem. Refluxem rozumíme návrat kyselého žaludečního obsahu do jícnu. Sliznice jícnu reaguje na tyto významné změny pH zánětlivými a reakčními změnami.Mezi hlavní příznaky pacientů s GERD patří pyróza, neboli pálení žáhy. Jde o nepříjemné až bolestivé pocity za hrudní kostí. S pyrózou se často vyskytuje i reflux - vnímání návratu většinou kyselého žaludečního obsahu do jícnu až do krku.


Pyróza je často vedoucím projevem, který napoví diagnózu. Důležitým vyšetřením je endoskopie horního zažívacího traktu. Výkon není nutný u mladších jedinců bez varovných příznaků (jako je hubnutí, potíže s polykáním atd.), je ale vhodný u jedinců s opakující se symptomatologií a také u jedinců nad 40 let věku.


Další faktory, které ovlivňují GERD jsou:

 • svalový tonus dolního jícnového svěrače

 • hiátová hernie (brániční kýla)

 • peristaltika žaludku a evakuační schopnost žaludku

 • složení stravy

 • režimové a dietní návyky

 • zapojení břišního lisu během denních aktivit (fyzicky náročná povolání, práce v předklonu, cvičení a posilování břišního svalstva)LÉČBA


Základním léčebným postupem jsou hlavně dietní a režimová opatření, ale také fyzioterapie, zejména cvičební techniky, jejímž cílem je uvolnění bránice a práce s ní - dechové techniky.


 • Dietní omezení hrají zásadní roli v terapii pacientů s GERD. Existuje několik studií, které se zabývaly vlivem některých druhů potravy na symptomy refluxní choroby jícnu. Bylo zjištěno, že nezdravé stravování, pití během jídla, nadměrná konzumace soli, tuků, alkoholu, kávy, nadváha, stres a úzkosti příznaky zhoršují. A naopak, že pečivo s vyšším obsahem vlákniny a pravidelná konzumace ovoce snižují příznaky GERD. Káva (i bez kofeinu), čokoláda, máta, cibule, česnek, čerstvé pečivo, uhlohydráty, tuky a určité typy léků (anestetika, beta-blokátory aj.) snižují tonus dolního svěrače jícnu. Kořeněné jídlo, kyselé potraviny a nápoje (alkohol, citrusy a citrusové džusy, rajčata) přímo iritují stěnu jícnu a perlivé nápoje zvyšují žaludeční distenzi.


 • Z režimových opatření jsou důležitá zejména stravovací opatření. Stravovat se po menších porcích, za to častěji, nepřejídat se, neuléhat bezprostředně po jídle, poslední jídlo by mělo být několik􏰇 hodin před ulehnutím, protože pozdní noční jídlo zvyšuje produkci žaludeční kyseliny, necvičit a nezvyšovat nitrobřišní tlak po jídle a snažit se pít více před než po jídle - všech těchto zásad by se měli nemocní držet. Další režimová opatření zahrnují usínání na levém boku, protože poloha vleže na pravém boku zvyšuje dobu působení kyseliny v distální části jícnu, což vede ke zhoršení refluxu. Dále nezůstávat v předklonu, nenosit těsné opasky nebo oblečení a nezůstávat se zdviženými pažemi nebo zakloněnou hlavou dozadu po delší dobu. Doporučení přestat kouřit je hlavně z důvodu vyvarování se akutních a chronických onemocnění s přibývajícím věkem. Posledním z režimových opatření je snížení hmotnosti. Ačkoliv existuje málo studií o funkci dolního svěrače mezi žaludkem a jícnem u obézních osob, obezita může vyvolávat symptomy GERD zvýšením intraabdominálního tlaku a zvýšeným uvolňováním žlučových enzymů.


 • Medikamentózní terapie převážně stojí na snížení produkce a agresivity žaludečních šťáv. Zlepšení vyprazdňovací schopnosti jícnu a žaludku, díky úpravě motility, má jen doplňkový význam. Většina pacientů již přichází se zkušeností s užíváním antacid, která jsou volně dostupná k prodeji. Fungují na bázi neutralizace již vytvořené kyseliny v dolní části jícnu a vstupu do žaludku. Díky těmto přípravkům dojde sice ke krátkodobému zlepšení symptomů, zato bez prevence recidiv potíží a bez zlepšení slizničního nálezu v jícnu.


 • Fyzioterapeutická léčba - posturální, respirační a viscerální funkce bránice jsou vzájemně provázané. Poruší-li se jakákoli z těchto funkcí, dojde ke zhoršení refluxu a projevů refluxní choroby jícnu. Nemocní s GERD mohou mít izolovanou poruchu jednotlivých funkcí bránice, ale častěji se u nich nachází porucha dvou nebo všech tří funkcí. Z hlediska fyzioterapie se na vzniku GERD podílí porucha funkce bránice, porucha evakuace orgánů a nárůst intraabdominálního tlaku. Správná funkce bránice závisí na dobrém postavení a tonu ostatních posturálních svalů a správném postavení hrudního koše, páteře a pánve. Lidé s omezenou schopností aktivovat svou bránici pro stabilizaci těla můžou mít větší pravděpodobnost rozvoje bolestí zad. Nedostatečná a nekoordinovaná aktivace bránice u lidí se slabou funkcí stabilizace těla může vést také k přetížení páteřních segmentů.HYPOPRESIVNÍ METODA


Hypopresivní metoda FitBelly® je rytmické, dechové a posturální cvičení, které je prováděno v pěti základních pozicích. Tato metoda se opírá o techniku Low Pressure Fitness, která je velmi rozšířená v Západní Evropě a Jižní Americe. Cviky na sebe kontinuálně navazují. Pomocí proprioceptivních zpráv spojených s určitou pozicí nebo hmatem jsme schopni si techniku zapamatovat. Hypopresivní metoda využívá bráničního dýchání, společně s dechovými pauzami po výdechové apnoi, při které se snažíme o aperturu žeber jako při nádechu, ale bez nádechu.


Během dechové pauzy, díky apertuře žeber a brániční aspiraci vytváříme podtlak a jakýsi „efekt vcucnutí“, což vede ke snížení intraabdominálního tlaku. Orgány v pánevní dutině jsou vytahovány vzhůru, čímž dochází ke snížení myofasciálního napětí. Pomocí nervového systému vytvořený podtlak vyvolává nedobrovolné svalové kontrakce svalů břišních, pánevního dna a perinea. Dochází ke zvýšení klidového tonu svalů břišních a pánevního dna, proto hypopresivní metoda najde největší uplatnění v poporodní fyzioterapii.

Hypopresivní technika není primárně využívaná jako preventivní léčba GERD, ale sám Caufriez, jakožto autor hypopresivní techniky, vypozoroval u svých pacientů se skluznou hiátovou hernií a gastroezofageálním refluxem pozitivní vliv na příznaky těchto onemocnění.


VÝSLEDKY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE


Fyzioterapeutka Karolína Honsová si pro svou praktickou část bakalářské práce vybrala skupinu 6-ti mladých osob do 30-ti let, s refluxní chorobou jícnu. Nikdo se s nemocí neléčil, ačkoliv se pravidelně všichni potýkali se zdravotními potížemi plynoucími z této choroby. Hypopresivní metodu měli cvičit 3x týdně po dobu 4 měsíců a z toho 1x týdně pod vedením fyzioterapeutky, která jim také jednou za 14 dní tejpovala bránici podle kineziologie.


Před začátkem terapie bylo provedeno vstupní vyšetření všem probandům, které zahrnovalo: aspekční vyšetření stoje, vyšetření funkce bránice a celého hlubokého stabilizačního systému a dechového stereotypu. Dále také vyšetření funkčních poruch pohybové soustavy a vyšetření funkčních blokád páteře.


Nejčastějším společným rysem všech probandů byl horní typ dýchání. Dále také zvýšený tonus břišních svalů, zejména v horní části a tím pádem i nekvalitní zapojování břišních svalů. A v neposlední řadě časté blokády v C-Th přechodu, střední části Th páteře a SI skloubení, a hypertonus paravertebrálního svalstva v oblasti Th páteře a Th-L přechodu.


Proto se fyzioterapeutka Honsová při zhodnocení výsledků a porovnání mezi vstupním a výstupním vyšetřením probandů zaměřila především na změnu dechového stereotypu a změnu HSS. Výsledky ve formě zlepšení subjektivních obtíží probandů byly považovány za nejdůležitější. Výstupní vyšetření proběhlo až po ukončení celé terapie.Použití tejpu


U tří probandů, u kterých byl aplikován kineziologický tejp v oblasti břišní přepážky došlo k okamžitému zlepšení až vymizení příznaků v době aplikace tejpu. V týdnu, kdy ho aplikovaný neměli se potíže vrátily v plném rozsahu. Po uběhnutí přibližně dvou měsíců, kdy začíná působit hypopresivní technika se potíže zlepšovaly, či vymizely úplně i v týdny bez aplikace kineziologického tejpu.Subjektivní zlepšení příznaků GERD

U 􏰋5 z 6 􏰏probandů v tomto výzkumu došlo k výraznému subjektivnímu zlepšení příznaků GERD právě díky hypopresivní metodě. U posledního probanda k výraznému zlepšení nedošlo především kvůli tomu, že cvičení zanedbával, jak sám přiznal. Ale i přesto u něj rovněž došlo ke zlepšení posturální stabilizace a posturální reaktibility. K tomuto zlepšení došlo díky pravidelnému společnému cvičení s fyzioterapeutkou. Největší změny byly pozorovány u prvního probanda, kde se příznaky eliminovaly téměř o 􏰂􏰁􏰁100%. Vzhledem k tomu, že se jednalo o vrcholovou atletku, bylo pro fyzioterapeutku Honsovou nejdůležitější, aby s refluxem neměla potíže při běhání a po něm, čehož děvčata dosáhla. Objektivně lze říci, že lepších výsledků dosáhli probandi, kteří cvičili poctivě a pravidelně.Změna dechového stereotypu


Jenom u jednoho probanda byl přítomen správný brániční dechový stereotyp již při vstupním vyšetření, u ostatních účastníků výzkumu se vyskytoval horní typ dýchání. Ovšem na konci celé terapie se téměř u všech účastníků podařilo změnit dechový stereotyp z horního typu na brániční typ. Pouze u jednoho probanda změna neproběhla - byl to právě ten, který cvičení zanedbával.


Další pozitivní změny zjištěné výzkumem:


 • Odstranění blokád

 • Větší rozvinování hrudníku

 • Zmírnění diastázy břišní

 • Snížení napětí m.digastricus

 • Zlepšení pohyblivosti jazylky

 • Uvolnění měkkých tkáníPokud Vás výsledky překvapily a chtěli byste se také hypopresivní metodu naučit, ozvěte se kterékoliv certifikované instruktorce FitBelly® a domluvte si s ní trénink.

Více info o metodě na
Zdroj: Bc. Karolína Honsová, ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva. Bakalářská práce: Ovlivnění refluxní choroby jícnu pomocí fyzioterapie, Kladno 2020

2 969 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page